DOPRAVA - aktivní podpora dopravních priorit

– zajištění podmínek pro hladký průběh územního řízení Pražského okruhu (úsek č. 511)
– úzká spolupráce s Odborem strategických investic MHMP na přípravě a realizaci Hostivařské spojky (obchvatu Uhříněvsi) podle našich požadavků
– trvání na časovém souběhu dokončení Hostivařské spojky i Pražského okruhu
– podpora omezení tranzitu nákladní dopravy nad 12 t
– výstavba parkoviště u nádraží pro naše občany
– dokončení chodníků v ulici Františka Diviše a dalších dle harmonogramu
– pěší a dopravní propojení mezi O.S. Romance I a II (k nové škole a Penny Marketu)
– cyklostezka Pitkovice-Benice (stavební povolení vydáno 2018), příprava a realizace nových cyklotras Dolní Měcholupy – Uhříněves,
– lávky podél železničního mostu: 1. etapu dokončit v roce 2019 (Stavební povolení podzim 2018), příslib investic z OTV MHMP, 2. etapu dokončit v roce 2021/22 (Projekt, územní rozhodnutí, stavební povolení, realizace)
– hlavní vjezd do Metrans mimo obytnou část Uhříněvsi (Přeložka Novopetrovické, Propojení Františka Diviše s ulicí Ke Kříži) do fáze stavebního povolení. Realizaci provede hlavní město Praha.
– projekt malého obchvatu Pitkovic (propojení ulice K Dálnici s ulicí Štychova). Realizaci provede hlavní město Praha.
– úplná rekonstrukce komunikace Středohorská (ve spolupráci s OTV MHMP)
– prodloužení chodníku v ulici V Kuťatech za nový vodojem
– veřejné osvětlení cesty na hřbitov
– bezpečnější cesty do škol
– osazení průjezdních radarů dle schváleného manuálu


Spolupráce s Magistrátem na realizaci vyjednávaných kompenzační opatření MHMP v návaznosti na stavbu 511:
– cyklostezka Královice-Uhříněves; cyklostezka Královice-Hájek-Koloděje; cyklostezka Uhříněves-Dubeč-Dolní Měcholupy
– rozšíření a rekonstrukce ulice K Netlukám a výstavba širšího chodníku v Hájku
– nové chodníky Bečovská (Uhříněves-Dubeč)
– rozšíření chodníku v ulici K Dálnici (chybějící úsek)
– opravy chodníků dle schváleného harmonogramu (běží od podzimu 2018)
– nový školský autobus k ZŠ Romance
– prosazení linky CITY BUS Uhříněves-Pitkovice-Čestlice-Průhonice
– opravy místních komunikací a komunikací ve správě TSK

 

KULTURA - Divadlo U22, muzeum, zájmová a vzdělávací činnost, spolky

– podpora místních spolků a občanských sdružení
– podpora aktivního života pro rodiny, seniory, děti a mládež v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku
– další rozvoj Muzea a Divadla U22
– podpora volnočasových aktivit a mimoškolní činnosti dětí
– organizace a podpora příměstských táborů
– granty pro sportovní organizace a spolky
– podpora a rozšíření občanské poradny

 

BEZPEČNOST A POŘÁDEK

– více hlídkových strážníků v ulicích
– pravidelný dohled policie v místech se zvýšenými stížnostmi od obyvatel (za Normou, apod.)
– rozšířit kamerový systém
– dokončení protipovodňové úpravy na Říčanském potoce

 

ZDRAVOTNICTVÍ

– výstavba nového DPS Betlímek
– rozšíření zdravotnických služeb v Uhříněvsi
– podpora při zajištění umístění imobilních občanů
– pomoc handicapovaným a dlouhodobě nemocným
– podpora domácí zdravotní péče a hospicové péče
– podpora preventivních programů na školách

 

ÚZEMNÍ ROZVOJ

– prosazení připomínek naší městské části k Metropolitní plánu
– zajistit shodu mezi novými stavebními záměry a navazující zástavbou kultivace a ochrana veřejných prostranství
– koupě pozemku a výstavba polyfunkčního domu Pitkovice
– prosazení kompenzačních opatřeních podél Pražského okruhu
– zajištění průchodnosti území, protihluková opatření a zelené clony podél uhříněvského obchvatu

 

MAJETEK - budování, zhodnocování MČ

– oprava a modernizace městských bytových domů a veřejných budov
– oprava místních památek
– rekonstrukce a dostavba Komunitního centra
– zvýšení ochrany majetku formou rozšíření kamerového systému
– navýšení majetku MČ
– rozšíření optických sítí pro rychlý internet v celé Praze 22
– budování zázemí pro neziskové organizace
– rekonstrukce dětského hřiště v Hájku
– rozšíření služeb pro občany Prahy 22
– podpora projektu pro prodej potravin v Hájku

PEČUJEME O PRAHU 22

obyvatel

dětí ve školách

hektarů

seniorů v DPS