PROGRAM 2014 V BODECH

ŘÍZENÍ MĚSTA

rozpočet bez zadlužování,
 maximální získávání dotací,
přátelská a otevřená radnice,
infocentrum otevřené 6 dní v týdnu, 
rovné příležitosti a prorodinná
politika.

 

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

 rozšíření divadla o premiérové kino,
plesy, akce škol a spolků, koncerty,
podpora aktivního života a kultury,
pomoc spolkům a organizacím,
vzdělávání pro ženy s hlídáním dětí,
~  podpora vzniku rodinného centra
a sociálního zařízení pro seniory,
~ rozšiřování svazků knihovny,
podpora akcí muzea, vzdělávání  a aktivit seniorů a znevýhodněných osob na trhu práce,
 podpora programu Komunitního plánování obce.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

další zkvalitňování péče,
 rozšíření spektra odborných lékařů,
~  zřízení další gynekologie a pediatra,
~  poskytnout záštitu MČ pro setkávání našich lékařů.

máme splněno
~ pracujeme na tom
#  přehodnotili jsme

 

DOPRAVA

max. podpora Pražkého okruhu,
NE středočeské variantě okruhu,
příprava obchvatu Uhříněvsi,
~
  nové chodníky,
~  bezbariérové lávky u Nového nám.,
~  parkoviště P+R u nádraží,
~  realizace dalších cyklotras.

 

ŠKOLSTVÍ

dokončení MŠ Pitkovice,
~ dostavby obou základních škol,
zpracování záměru na výstavbu nové spádové ZŠ a získání podpory MHMP pro její realizaci.

 

SPORT

#  turistická trasa kolem Rokytky,
sportovní granty,
spolupráce s mládežnickými kluby,
# výstavba multifunkčního hřiště v lokalitě Jezera, vč. in-line dráhy,
~ rekonstrukce a dostavba skateparku,
# úprava cest na in-line bruslení.

 

VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁN

~  stabilizace ploch pro školská zařízení a veřejnou vybavenost,
~  navrhovat a chránit nezastavitelná veřejná prostranství,
~  stabilizovat veř. prostor pro budoucí pitkovické náměstí,
~ podpořit vznik dvou moderních prodejen potravin,
podpořit projekty s přidanou hodnotou pro MČ,
bytové projekty nesmí zhoršit kvalitu života v sousedství.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

~  dokončení protipovodňových úprav,
nový park Pitkovické rybníky,
~
 dětská hřiště v Hájku a Pitkovicích,
# přeměna bývalé skládky na park.

 

BEZPEČNOST A POŘÁDEK

spolupráce s městskou i státní policií na každodenním chodu města,
podpora setrvání obou služeben,
podpora navýšení kapacit strážníků,
celoroční úklid obce a údržba zeleně.

PEČUJEME O PRAHU 22

obyvatel

dětí ve školách

hektarů

seniorů v DPS

PRIORITY A VIZE VOLEB 2014